VOP

Facebook Biobooms Instagram Biobooms
Doprava zdarma, nad 1 100 Kč!
VOP VOP VOP VOP VOP VOP VOP

VOP

V.O.P. Všeobecné obchodní podmínky provozovatele
internetového obchodu BIOBOOMS, s.r.o.

pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu (www.biobooms.cz)

Čl. 1 – Základní ustanovení

(1) Provozovatelem internetového obchodu je společnost BIOBOOMS, s.r.o.  se sídlem , Nová 1393/18 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 47405066 , DIČ: , společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném při Okresním soudu v Bratislave I vložka 93584/B. (dále jen „Provozovatel internetového obchodu“ nebo „prodávající“).

(2) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen "VOP") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Provozovatel internetového obchodu a kupujícím (dále jen "zákazník" nebo „kupující“). Předmětem kupní smlouvy je koupě a prodej zboží prostřednictvím internetové stránky elektronického obchodu prodávajícího.

(3) Provozovatel internetového obchodu zveřejňuje seznam zboží, které nabízí zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi zboží objednávat prostřednictvím aplikace na internetové adrese: www.biobooms.cz (dále pouze „elektronický obchod“). Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v elektronickém obchodě. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ před odesláním objednávky a následným odesláním objednávky formou elektronického obchodu zákazník potvrzuje, že si všeobecné obchodní podmínky přečetl, porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

(4) Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu se řídí jejím textem, VOP, případně speciálními podmínkami a dále zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a je-li kupujícím spotřebitel, tak i zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

(5) Nákup zboží prostřednictvím elektronického obchodu mohou uskutečňovat fyzické i právnické osoby bez ohledu na právní formu. Zákazník jako kupující je spotřebitelem nebo podnikatelem.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

(6) Kontaktní údaje prodávajícího:

Firma: BIOBOOMS, s.r.o.
Nová 1393/18 Ivanka pri Dunaji, PSČ 900 28

IČO: 47405066 , DIČ : 2023906115
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném při Okresním soudu v Bratislave I, vložka 93584/B

Adresa pro obchodní korespondenci a pro reklamace:

BIOBOOMS, s.r.o.,
Telefon: +421 905 967 235
Email: info@biobooms.sk

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

4021452821/7500

IBAN :SK1675000000004021452821, BIC: CEKOSKBX

Čl. 2 – Sdělení před uzavřením smlouvy

Provozovatel internetového obchodu sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,

b) nevyplývá-li z dalšího jinak, prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

d) ceny zboží a služeb jsou v elektronickém obchodě uváděny včetně i bez DPH, rovněž jsou uváděny veškeré poplatky stanovené zákonem. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady s tím, že specifikace je uvedena v ceníku dopravy zveřejněném na stránce www.biobooms.cz,

e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí být doručeno na adresu prodávajícího určenou pro obchodní korespondenci dle čl. 1 odst. 6 těchto VOP, případně kupující může též využít formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný na stránkách elektronického obchodu a zaslat odstoupení od smlouvy elektronicky (blíže viz. čl. 8 VOP).

f) kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

ii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

iii) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h) kupující - spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího;

i) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u prodávajícího e-mailem nebo písemně, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Čl. 3 – Informace o zboží a ceně

(1) Informace o zboží uvedeném v katalogu elektronického obchodu jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů a oficiálních stránek výrobců. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu informací o zboží uvedených v katalogu elektronického obchodu bez předcházejícího upozornění.

(2) Obrázky vyobrazené u výrobku mohou být pouze ilustrační.

(3) Cena zboží je uvedena s daní z přidané hodnoty (DPH) i bez DPH. Výše případných (např. recyklačních) poplatků je výslovně uvedena.

(4) Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu zboží uvedenou v katalogu elektronického obchodu při objednávkách všech výrobků, pokud zjistí, že daná cena byla chybně uvedena. O této skutečnosti je prodávající povinen informovat kupujícího. Prodávající má před potvrzením objednávky povinnost vyžádat si od kupujícího souhlas se změnou ceny podle aktuálního ceníku.

(5) Při nákupu v elektronickém obchodě není možno uplatnit jakékoliv klubové, členské nebo zaměstnanecké slevy.

Čl. 4 – Objednávka zboží

(1) Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků – s výjimkou zobrazování zákazníkům, kteří mají registrovaný podnikatelský či velkoobchodní účet, těm může být po dohodě zobrazována cena bez DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

(2) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží a nákladech spojených s vybraným typem platby. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží a nákladech spojených s vybraným typem platby uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

(3)  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

(4)  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez odkladů po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

(5)   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

(6)   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením závazného přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím potvrzeno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Pokud toto potvrzení přijetí objednávky kupující neobdržel, nebyla objednávka prodávajícímu doručena (např. z důvodu technických problémů vzniklých po odeslání objednávky kupujícím, které zabránili doručení odeslané objednávky prodávajícímu).

(7)   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, případně vypovědět kupní smlouvu, a to zejména osobám, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

(8)   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 (9)   Odeslání objednávky není podmíněno registrací kupujícího v databázi prodávajícího, ale je podmíněno potvrzením souhlasu s VOP a souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Čl. 5 –  Cena zboží a platební podmínky

(1) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku -při platbě na dobírku je kupujícímu k ceně zboží účtován i příplatek podle aktuálního ceníku dopravy, který je uveden na stránce elektronického obchodu. Celkovou platbu dobírky kupující v plné výši uhradí kurýrovi v hotovosti při převzetí zásilky.

bezhotovostně prostřednictvím účtu - platby převodem na účet kupující zrealizuje platbu bezodkladně po potvrzení objednávky, nejpozději však do 3 kalendářních dní. Zakoupené zboží bude vyexpedováno až po uhrazení jeho ceny, čímž se rozumí připsání celé ceny zboží včetně případného příplatku za přepravu na účet prodávajícího. Pokud nebude platba prodávajícímu připsána na účet do tří kalendářních dní od potvrzení objednávky, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy, a to elektronicky. FIO banka : 2701202237/2010

Platební kartou - platbu uhradí zákazník platební kartou VISA, VISA Electron , Maestro nebo MasterCard . Při akceptaci platebních karet se využívá 3D - Secure řešení - nejmodernější celosvětová aplikace kartových Asociací MasterCard a Visa , umožňující bezpečné platby kartou na internetu . Na rozdíl od platby bankovním převodem není třeba čekat až 3 (tři ) dny. Při provedení platby je zboží expedováno zpravidla do 2 ( dvou ) pracovních dnů (pokud je na skladě) .

(2)  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Náklady na dopravu jsou samostatnou položkou v rámci nákupu.

(3)  Smluvní vztah je ukončen, pokud kupující neuhradí objednávku jím vybraným způsobem platby.

(4)  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad o nákupu, případně fakturu. Prodávající ni je plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad o nákupu, případně fakturu zasílá prodávající kupujícímu výhradně elektronickou poštou.  

Čl. 6 - Kupní smlouva

(1) Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (dle čl.6 odst. 1 VOP), za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.

Vlastnické právo na věci přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny a převzetím věci kupujícím. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá věc kupujícímu, jakmile kupujícímu věc předá dopravce. Ustanovení § 2090 občanského zákoníku není dotčeno.Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka převzetím věci.

(2) Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

(3) Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, není k dispozici, nedodává se nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. O odmítnutí objednávky bude kupující informován elektronicky. V případě, že kupující již zaplatil zálohu, část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána na jeho adresu.

(4) Kupujícímu, který je spotřebitel, vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o

kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

Čl.7 - Odstoupení od kupní slmouvy

(1)    Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

(2)   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1, o zboží pozměněné dle článku 6.4. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@biobooms.cz.

(3)   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek musí být prodávajícímu vráceno zboží nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Tím se ruší ta část kupní smlouvy, která definuje vrácené zboží.

(4)    Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, pozměněno či částečně spotřebováno.

(5)   V případě sortimentu obchodu je součástí přezkoumání zboží nutné zjištění nezávadnosti a původnosti vráceného zboží a jeho naprosté shodě se zbožím odeslaným prodávajícím, především co se týče tekutých a sypkých obsahů výrobku, které mohou být pozměněny či kontaminovány. Pokud prodávající není schopen vlastními silami, bez neúměrných nákladů zjistit shodu obsahu vráceného zboží se zbožím odeslaným prodávajícím, je nutno reklamaci z bezpečnostních důvodů zamítnout, protože zboží je považováno za pozměněné. Kupující má právo na vlastní náklady zajistit certifikovanou laboratoří shodu výrobku vráceného s výrobkem odeslaným prodávajícím, v takovém případě nebude zboží považováno za pozměněné.  

(6) V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu vráceného zboží kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

(7)   Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, pozměněno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Čl. 8 - Odpovědnost za vady

(1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 (2) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je k tomu v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

(5)  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese : BIOBOOMS, s.r.o.
Nová 1393/18 Ivanka pri Dunaji, PSČ 900 28, Slovensko

(6)  Zboží vrácené dle bodů 4. a 6.tohoto článku je před akceptací reklamace posuzováno dle bodů 1.a 4. Čl. 7 .

Čl. 9 – Podmínky dodání zboží

(1)  Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 (2)  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

(3)   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, pokud takové náklady vznikly.

(4)   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

(5)   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

(6)   Dopravu k zákazníkovi zajišťují smluvní společnost, především společnost GLS (dále jen dopravci).  

Čl. 10 – Zpracování osobních údajů

1) Společnost BIOBOOMS, s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzických osob starších 16 let - kupujících, potenciálních zákazníků a osob, které provedli registraci na webové stránce společnosti BIOBOOMS (dále společně jako "dotčené osoby") v rozsahu, způsobem a za účelem, který je v souladu s ustanoveními zákona č 18/2018 CFU Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").

2) Společnost BIOBOOMS zpracovává osobní údaje dotčených osob v rozsahu:

 • titul,
 • jméno,
 • příjmení,
 • věková hranice,
 • bydliště,
 • e-mailová adresa,
 • fakturační adresa,
 • adresa dodání zboží,
 • kontaktní telefonní číslo,
 • cookies
 • číslo účtu
 • historie nákupů

za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy a plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, tak v předsmluvních vztazích s dotčenými osobami. Zpracovává jejich zejména při vyřizování objednávek, vystavování faktur, doručování objednaného zboží, evidenci objednávek a kupních smluv, evidenci osob navštěvujících eshop, registrovaní prostřednictvím E-shopu a při vyřizování případných reklamácií.Získané údaje používá i na tvorbu personalizovaných doporučení produktů a služeb (doporučení na eshopu, obsah novinek a akci doručovaných do emailu), marketing na eshopu jakož i jiných stránkách a analýzu chování během návštěv s cílem zvyšování kvality nabízených produktů a služeb.

 3) Při přihlášení se k odběru novinek a akci společnosti Panta Rhei dotyčná osoba vyjadřuje společnosti BIOBOOMS souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a cookies, zejména za účelem zasílání marketingových novinek, akci a informací formou elektronické zprávy / SMS správyodoslanej na uvedenou e-mailovou adresu nebo mobilní telefonní číslo. Dotyčná osoba uděluje společnosti BIOBOOMS souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedený účel na dobu 5 let od pozdějšího z následujících dní: (a) ode dne jejich poskytnutí nebo (b) od dne provedení posledního nákupu (dále jen "doba platnosti souhlasu"). Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel, resp. se zasíláním marketingových informací je dotyčná osoba oprávněna kdykoliv odvolat a to:

 • ve svém profilu pokud je zaregistrována
 • prostřednictvím tlačítka ohlášení na konci každého doručeného mailu s novinkami
 • prostřednictvím žádosti odeslané na gdpr@biobooms.sk

4) Společnost BIOBOOMS po uplynutí doby platnosti souhlasu, nebo po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zajistí neprodleně blokování a likvidaci osobních údajů dotčené osoby.

5) Společnost BIOBOOMS prohlašuje, že zpracovává jen správné, úplné, a podle možností aktualizované osobní údaje dotčených osob starších 16 let. Zajišťuje, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá vymezenému účelu a po splnění účelu jejich zpracování zajistí jejich likvidaci. Osobní údaje dotčených osob zpracovává v souladu s dobrými mravy a dbá, aby nedošlo k jejich neoprávněnému zpřístupnění, poškození, zničení, ztrátě, změně, nebo jakémukoli jinému nepřípustnému způsobu zpracování.

6) Dotyčná osoba čestně prohlašuje, žeje starší 16 let a je oprávnenásvoje osobní údaje poskytnout společnosti BIOBOOMS, příp. subjektům provádějícím doručení objednaného zboží.

7) Dotyčná osoba prohlašuje že byla poučena o následujících právech dotčené osoby:

8) Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti na emailovou adresu gdpr@biobooms.sk od společnosti BIOBOOMS vyžadovat:

      a) od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby

       b) přesné informace o zdroji, ze kterého společnost BIOBOOMS získala její osobní údaje pro zpracování,

       c) seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

       d) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

       e) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil,

       f) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

9) Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti odeslané na email gdpr@biobooms.sk u společnosti BIOBOOMS namítat proti:

       a) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,

     b) využívání jeho osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení a adresa pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

      c) poskytování jeho osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení a adresa pro účely přímého marketingu,

      d) její profilování s využitím cookies

10) Dotyčná osoba má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují. To neplatí, jestliže je rozhodnutí:

 a) nezbytné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a provozovatelem,
 b) provedené na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, a ve kterých jsou zároveň stanoveny i vhodná opatření zaručující ochranu práv a oprávněných zájmů dotyčné osoby, nebo
 c) založené na výslovném souhlasu dotčené osoby.

11) V případech podle a) a c) je BIOBOOMS povinna provést vhodná opatření na ochranu práv a oprávněných zájmů dotyčné osoby, a to zejména práva na ověření rozhodnutí ne automatizovaným způsobem ze strany BIOBOOMS, práva vyjádřit a práva napadnout rozhodnutí.

12) Kupující je oprávněn při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, podat o tom oznámení Úřadu na ochranu osobních údajů.
13) Ustanovení o podmínkách zpracování osobních údajů dotčených osob, jakož io právech kupujícího jako dotčené osoby ve smyslu tohoto článku VOP platí pro všechny dotčené osoby přiměřeně.
 14) Cookies Soubory cookie jsou malé textové soubory, které při návštěvě webové stránky ukládá prohlížeč v počítači nebo zařízení návštěvníka. Soubory cookie umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele a zapamatovat si určité informace o vašich relacích během Vašeho připojení.
Na co používáme soubory cookie? Jednotlivé stránky naší společnosti používají cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby.
Na našich webových stránkách používáme následující typy souborů cookie:

 • Nezbytné soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou potřebné pro provoz našich webových stránek. Sem patří například cookie, které umožňují přihlásit se do bezpečných sekcí naší webové stránky.
 • Výkonové soubory cookie: Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat, jakým způsobem pracujete s našimi stránkami. To můžeme použít na zlepšení a zjednodušení použitelnosti našich webových stránek.
 • Funkční soubory cookies: Tyto soubory cookie si pamatují vaši volbu za účelem zlepšení vašeho uživatelského komfortu. Tím umožní webové stránce přizpůsobit obsah pro vás nebo zapamatovat si vaše preference, například vaši volbu jazyka. Údaje, které tyto soubory cookie sbírají, vás osobně neidentifikují.

 15) V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se předpokládá podle § 13 odst. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů, že údaje budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám pro účely nezbytné pro plnění smlouvy (objednávky) a rovněž pro účely oprávněných zájmů provozovatele (vytváření profilování zákazníka):

 • GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČ: 36624942,
 • UPS Slovak Parcel Servis s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČ: 31 329 217
 • IN TIME s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČ: 31 342 621

Čl. 11. Závěrečná ustanovení

(1)  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

(2)  Zpráva je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Čl. 12. Závěrečná ustanovení

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

(2) Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

(3) Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2015 a jsou k dispozici v sídle, a na www.biobooms.cz.

(4) VOP a veškeré právní vztahy založené prostřednictvím elektronického obchodu nebo s nimi související se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a s vyloučením úmluvy o mezinárodní koupi zboží.

Ing. Eva Urbanová

 

jednateľ

BIBOBOOMS, s.r.o.

 

V Ivanke pri Dunaji 1.5.2015

 

Doprava a dobierka

Druhy dopravy:

Zasílání balíku s GLS parcel znamená, že dorazí rychle a bezpečně.

Spolehlivé doručení balíku během stanovených standardních časů doručení je silnou stránkou GLS. Tuzemské balíky se dostávají na své místo určení obvykle následující pracovní den.

GLS poskytuje informace o doručení balíkové zásilky a efektivní online nástroje. Můžete sledovat zásilky v reálném čase.

stanovené časy doručení

průběžné sledování zásilek

a.) základní ceník dopravy při platbách kartou a online bankovním převodem:

Běžný expresní balík do ruky -  99 ,- Kč s DPH

b.) základní ceník při platbách  na dobírku :

Běžný expresní balík do ruky - 138 ,- Kč s DPH - včetně poplatku za dobírku

c.) základní ceník dopravy při běžné platbě předem na účet

Běžný expresní balík do ruky -  99 ,- Kč s DPH

V poslední době si mnozí z nás uvědomují, do jaké míry ovlivňuje chemie náš život. Potraviny, oblečení, produkty denní potřeby, ale i životní prostředí jsou plné škodlivin. Pokud si vážíte své zdraví či zdraví svých blízkých, milujete přírodu a chcete opravdu žít kvalitně, jste tady správně. Bioprodukty, které Vám nabízíme jsou ideálním řešením pro ty, kteří se rozhodli upřednostnit alternativu přírody před syntetikou. Jsme důslední v jejich výběru a proto dbáme aby každý bioprodukt měl certifikát. Ten Vám zaručí výjimečnou kvalitu a nabízí jistotu, že dostanete produkt, který neobsahuje zbytečnou chemii. Všechny certifikované bioprodukty jsou označeny symbolem organizace, která je certifikovala. Náš sortiment se neustále rozšiřuje a jeho portfolio tvoří biovýrobky renomovaných firem. Všechny patří k etickým výrobcům, dodržují princip fair trade a snaží se minimalizovat negativní dopad výrobního procesu na životní prostředí. Budeme velmi rádi, když se u nás porozhlédnete a věříme, že najdete to, co Vás zajímá nebo to, co potřebujete. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle 0905 967 235, rádi Vám pomůžeme a poradíme. Společně tak dokážeme udělat něco pro zdraví, relax či krásu, ale také pro přírodu a životní prostředí. Víme, že Váš domov je Váš svět. Váš eshop ...